Nasza

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cele polityki prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu funkcjonującego na stronie internetowej www.rotinger.com zwanego dalej „serwisem”, w tym jego podstron. Serwisem administruje Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 242003, o kapitale zakładowym 1.508.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8722255179 oraz numer REGON 180069265, zwaną dalej „administratorem”. Polityka prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania danych o użytkownikach serwisu.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia użytkownikom serwisu ochrony prywatności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Polityka ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 242003, o kapitale zakładowym 1.508.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 872-225-51-79 oraz numer REGON 180069265.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, drogą elektroniczną na adres e-mail: b2c@rotinger.pl lub telefonicznie pod nr 14 69 96 111.

Podczas korzystania z serwisu przez użytkowników automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu przez użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron serwisu, przeglądane treści.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu, wiąże się z podaniem danych osobowych przez użytkownika. Zbierane przez administratora dane osobowe obejmują: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer telefonu, numer NIP, numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną administrator gromadzi także następujące dane eksploatacyjne charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu: oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie jego danych osobowych (imion i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały, adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adresu elektronicznego), oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną;

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przedstawiania informacji handlowych – w zakresie następujących danych osobowych: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer telefonu.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy – w zakresie następujących danych osobowych: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer telefonu, numer NIP, numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia przez administratora usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu możliwości korzystania przez użytkownika za pośrednictwem sieci Internet z serwisu – w zakresie następujących danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z serwisu: oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie jego danych osobowych (imion i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały, adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adresu elektronicznego), oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną;

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wreszcie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośrednim związanym z oferowaniem towarów i usług oraz przedstawianiem informacji handlowych – w zakresie następujących danych osobowych: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail).

Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań administratora wobec użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na bezpłatnym dostarczaniu informacji handlowych uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania użytkownikowi informacji handlowych.

W przypadku, gdy użytkownik serwisu dokonał rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez administratora zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia konta użytkownika oraz realizacji zamówień.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości serwisu oraz informacji handlowych do jego potrzeb. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu użytkowników w ramach serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Podanie danych osobowych obejmujących imiona i nazwisko i adres elektroniczny (adres e-mail) stanowi warunek korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przedstawiania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego. Użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przedstawiania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Podanie danych osobowych obejmujących imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer NIP albo numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z użytkownikiem umowy.

Odbiorcami danych osobowych użytkownika są podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe oraz usługi księgowe i prawne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane:

  • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy – do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, a także upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów.

Wysoką jakość produktów marki ROTINGER potwierdzają liczne certyfikaty

ROTINGER wspiera aktywnych zmotoryzowanych.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o naszych bieżących nowościach i wydarzeniach.
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, wypełnij poniższy formularz.

Strona korzysta z cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.